การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

รายละเอียดขอวีซ่าเข้าเมือง

 

สมัครยื่นขอวีซ่าเข้าเมือง มีความซับซ้อนน้อยที่สุดหากผู้สมัครมีความพร้อม ทางด้านการเงิน การประกอบอาชีพและหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงสถานะความมั่นคงและคุณสมบัติของผู้สมัคร ถ้าผู้สมัครยื่นขอวีซ่าไม่มีความพร้อม ทางผู้สมัครต้องมีผู้สนับสนุน(บุคคล หน่วยงาน องค์กร)ในการเดินทางครั้งนั้นๆ
ทั้งนี้ผู้สนับสนุนต้องมีคุณสมบัติและความพร้อมตรงกับสถานฑูต/สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณีรายๆ


เอกสารที่ต้องใช้เบื้องต้นในการสมัครยื่นขอวีซ่าเข้าเมือง

♣ หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุใช้งานได้มากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าลงตราวีซ่าเข้าออกประเทศประวัติการเดินทางทุกหน้าที่มี หากมีเล่มเก่าให้นำมาด้วยพร้อมสำเนาหน้าลงตราวีซ่าเข้าออกประเทศทุกหน้าที่มี
♣ สำเนาบัตรประชาชน
♣ สำเนาทะเบียนบ้าน
♣ รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (ไม่เกิน 3เดือน)
♣ ประวัติการทำงาน หนังสือรับรองการทำงาน(ตัวจริง) ออกโดยบริษัท ในกรณีเป็นนักเรียนใช้ หนังสือรับรองนักเรียนและทรานสคริป ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการให้ใช้ทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองบริษัท หลักฐานการเสียภาษี
♣ สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน

♣ กรณีที่เป็นวีซ่านักเรียน เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- ใบตอบรับเข้าศึกษาจาก สถาบันการศึกษา(COE)
- เอกสารการงานและการเงินของบุคคลที่จะออกค่าใช้จ่ายตลอดระยะการศึกษา
- ผลตรวจสุขภาพ

แบบฟอร์มเตรียมใบสมัคร แปลเอกสาร ตรวจเช็คเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและบริการ รอการนัดหมาย(ถ้ามี) หรือการติดต่อขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติวีซ่าเข้าเมือง

 

1. นิวซีแลนด์

วีซ่าท่องเที่ยว นิวซีแลนด์ Visitor Visa New ZeaLand
วีซ่านักเรียน นิวซีแลนด์ Student Visa New Zealand

รายละเอียดยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์2. ออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยว ออสเตรเลีย (ประเภท 600) visitor_visa
วีซ่าธุรกิจ ออสเตรเลีย ประเภทท่องเที่ยว (ประเภท600)
วีซ่านักเรียน ออสเตรเลีย Student Australia Visa
วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน ออสเตรเลีย Student_Gaurdian Australia Visa

รายละเอียดยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย


3. เกาหลีใต้

03-1สมัครเรียนยื่นขอวีซ่านักเรียนเกาหลีใต้ เร็วๆนี้

รายละเอียดยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเกาหลีใต้

 


4. วีซ่าทำงาน

04-1วีซ่าทำงาน - Work Visa Thai
04-2วีซ่าทำงาน พ่อครัวไทย หรือ Essential Skills - Thai Chef category
04-3สมัครวีซ่าทำงานนวดแผนไทยภายใต้ประเภท Essential Skills