การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

ศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย ยื่นขอวีซ่านักเรียน

Student Visa : Australia

สถานทูตออสเตรเลีย เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งวีซ่านักเรียนจะสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้อย่างถูกกฎหมาย โดยทางสถานทูตฯจะมีเกณฑ์การประเมินว่าบุคคลที่ยื่นขอวีซ่านักเรียนมีความ เหมาะสมที่จะ พิจารณาอนุมัติวีซ่าหรือไม่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. สถานภาพส่วนตัว เช่นประวัติการทำงาน ประวัติการเรียนที่ผ่านมา

2. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือนที่มีรายการเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และไม่ได้แสดงถึงการตั้งใจจะนำเงินเข้าเพื่อใช้ขอวีซ่าเพียงอย่างเดียว

3. มีคนรู้จักในออสเตรเลียหรือไม่

4. มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่จะไปเรียนมากน้อยแค่ไหน

5. วีซ่านักเรียนที่ขอไป จะมีการเปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภทอื่นในอนาคตอื่นหรือไม่

6. ทำไมถึงอยากไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย ทำไมไม่เลือกเรียนที่เมืองไทย ทั้งๆที่เมืองไทยค่าเรียนถูกกว่าที่ออสเตรเลีย

7. หลักสูตรที่จะไปเรียนเกี่ยวข้องกันยังไงกับหลักสูตรการเรียนที่ผ่านมา

8. ประวัติของนักเรียนที่เคยเดินทางไปเที่ยวทั้งประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่น ทำผิดกฎวีซ่ามาแล้วหรือเปล่า

9. นักเรียนที่เคยไปออสเตรเลียแล้ว จะพิจารณาถึงประวัติการเรียน เวลาเรียน และเคยทำผิดกฎของสถานทูตฯหรือไม่

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย มีดังต่อไปนี้

1.   แบบฟอร์มวีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย (157A) ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

2.   เอกสารตอบรับจากสถาบัน Confirmation of Enrolment (E-COE)

3.   รูปถ่ายหน้าตรง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป  (สำหรับแบบฟอร์ม 157 A1 รูป และแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ 2 รูป)

4.   หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

5.   สำเนาสูติบัตร

6.   สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน

7.   หลักฐานการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด

8.   Transcript ตัวจริงพร้อมสำเนา

9.   เอกสารรับรองการทำงาน

10.   หลักฐานอื่น ๆ หลังจากจบการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรด้านภาษา คอมพิวเตอร์ หรือหลักสูตรอื่น ๆ

11.  กรณีที่มิได้ทำงานเกินกว่า 1 ปี ให้นำใบรับรองจากผู้ปกครองว่า ได้อยู่ในความดูแลจากผู้ปกครองมาโดยตลอด

12.  กรณีที่เคยถูกปฏิเสธ Visa มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามควรมีหลักฐานชี้แจงการถูกปฏิเสธแนบมาด้วย

13.  หลักฐานทางการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ถ้าเป็นสมุดบัญชีเล่มจริงจะทำให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น)

14.  จดหมายยินยอมเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน (ไม่ต้องใช้ กรณีที่ใช้บัญชีของตนเอง)

15.  เอกสารระบุความเกี่ยวพันธ์ ระหว่างนักเรียนและผู้สนับสนุนทางการเงิน เช่นสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุนทางการเงิน

16.  จดหมายรับรองการทำงาน หรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้สนับสนุนทางการเงิน

17.  ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย 16,900 บาท (อัพเดท 2 กันยายน 2556  ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

18.  สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอม ( Letter of Consent ) พร้อมลายเซ็น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา

สำเนาสูติบัตรของนักเรียน เอกสารการเป็นผู้ปกครองและที่พักจากสถาบัน

วีซ่าท่องเที่ยว ประเทศออสเตรเลีย

เอกสาร การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจ ประเทศออสเตรเลีย

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

- แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว

- แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานครอบคลุมระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน, พร้อมสำเนา 2 ชุด

รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

- สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้ จดหมายรับรอง การทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และ วันลาหยุดงาน

- สำหรับผู้ที่เป็นเ จ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า

- สำหรับผู้ที่เป็น นักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา

หลักฐาน การเงินที่พอเพียง กับ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง

- หลักฐานการเงิน จากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก (ฉบับจริง) แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

จดหมายเชิญ จากเพื่อน หรือ ญาติ ที่ออสเตรเลีย, หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์, หลักฐาน การเงินของ เพื่อน หรือ ญาติ รวมถึงหลักฐาน การติดต่อ ระหว่างกัน (ในกรณี ที่ไปพักบ้านเพื่อน หรือ ญาติ)

หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ

- ผู้เดินทาง ไม่จำเป็นต้อง ยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
- สำหรับผู้เดินทาง ที่อายุ 75 ปีขึ้นไป ต้องมี ใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถ เดินทางได้ และ ประกันสุขภาพ สำหรับการเดินทาง
- สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง ต้องมี หนังสือรับรอง จากผู้ปกครอง หรือ บิดา และ มารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่ง หนังสือรับรองนี้ ต้องออกโดยอำเภอ หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ สำเนาสูติบัตร

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ออสเตรเลียท่องเที่ยว, ธุรกิจ

ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ อนุมัติวีซ่า ประมาณ 10 วันทำการ