การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

ศึกษาต่อประเทศเกาหลีใต้ ยื่นขอวีซ่านักเรียน

นักศึกษาต่างชาติ/คนต่างชาติ ประสงค์เดินทางเข้ามาศึกษาในประเทศเกาหลีถือวีซ่านักเรียนเกาหลี ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับหลักสูตรระยะเวลาศึกษาและสถาบันที่เลือกรวมค่า หลักสูตร ที่พัก ค่าเดินทาง การดำเนินการเอกสารอื่นๆ เฉลี่ยโดยประมาณ 170,000 - 200,000บาท ทั้งนี้ต้องสมัครเรียนกับสถาบันที่ได้รับการรองรับเช่นสถาบัน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถานฑูตเกาหลีจึงจะอนุมัติวีซ่านักเรียน วีซ่านักเรียนเกาหลี C-31, D-2, D-4

* C-31 ศึกษาหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน90วัน(3เดือน) หลักสูตรภาษาวัฒนธรรม หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระหว่างเทอมทั้ง4ฤดู ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง และโครงการแลกเปลี่ยน วีซ่านักศึกษาประเภท C ระยะสั้นไม่เกิน90วัน(3เดือน) สำหรับผู้ถือพาสปอต/หนังสือเดินทางประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ถูกยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองเพื่อการท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่นๆไม่เกิน90วัน(3เดือน)อยู่แล้ว ข้อกำหนดสามารถร่วมกิจกรรม ศึกษาระยะสั้น ยกเว้นทำงานสร้างรายได้ในประเทศ จึงไม่เป็นที่สนใจในการยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท C อีกทั้งรัฐบาลเกาหลีใต้ส่งเสริมกิจกรรมด้าน การศึกษา ภาษา วัฒนธรรมเกาหลี จึงสามารถผ่านเข้าเมืองสะดวกขึ้นได้รับการพิจารณาพิเศษ

* D-4  ศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาหรือหลักสูตรฝึกอบรมมากกว่า 6เดือน

* D-2  ศึกษาหลักสูตรระดับ มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี และ ปริญญาขั้นสูง

วีซ่านักเรียน/นักศึกษาสามารถต่อระยะเวลาการพักอาศัยในประเทศเกาหลีได้ตามหลักสูตร เดินทางทางเข้าออกประเทศได้ไม่จำกัด ทำงานได้เกือบทุกประเภททั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างศึกษาในประเทศเกาหลีถูกต้องตามกฎหมายเข้าเมือง นักศึกษายื่นขอเวิร์คเพอมิททำงานระหว่างศึกษาต้องมีระยะเวลาในการศึกษาและถือวีซ่านักศึกษามากกว่า 6เดือนและได้รับการยินยอมจากทางสถาบัน

*#ประเภทงานนวดในเกาหลีเป็นอาชีพสงวนสำหรับผู้พิการทางสายตากฎหมายไม่อนุญาต ซึ่งมีการลักลอบทำกันแพร่หลายทั้งคน เกาหลี ไทย จีน สำหรับผู้พักอาศัยถาวรมีโทษปรับ สำหรับผู้ลักลอบทำงานผิดประเภทที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับหรือส่งกลับประเทศภูมิลำเนา

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน (C-31, D-2, D-4)

1. พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด

2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน และทรานสคริปในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นนักเรียนและถือวีซ่านักเรียนในประเทศไทย

3. หนังสือรับรองการทำงานของผู้ปกครองจากบริษัท (ระบุตำแหน่งและเงินเดือน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หากผู้ปกครองเป็นเจ้าของกิจการ

4. สำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

5. หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (ออกโดยธนาคาร)

6. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลี

7. ค่าธรรมเนียม (หน่วยเงินเป็นบาทเท่านั้น)

8. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป

9. แบบฟอร์มขอวีซ่ากรอกสมบูรณ์

 

เอกสารประกอบการ สมัครเรียน

1. พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด

2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน

3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป

4. แบบฟอร์ม สมัครเรียน กรอกสมบูรณ์

5. ค่าธรรมเนียม สมัคร 3,500บาท หรือ 100,000วอน

 

General Student (D-4) Visa

This visa is usually good for 6 months at a time and can be renewed within Korea. This visa takes approximately 1 month to process upon application at either a Korean Embassy or Consulate office. The Certificate of Admission issued by institute is required at the time of application. There may be additional documents or procedures required for your application depending on your nationality.

 

Document for student visa

1. Passport and copy

2. Student Certificate and transcript from Thai University

3. Bank Statement or Bank Guarantee from the bank (bank issued by the bank) if your parent responsible for you. Submit your parent's Bank Statement and work Certificate of your parent

4. Student's house Certificate

5. Admission Certificate from Korea University

6. Complete application form

7.  1 photo

 

สถาบันการศึกษา : เกาหลีใต้

สถาบัน ประกอบอาหารเกาหลี www.fnckorea.com

สถาบัน ประกอบอาหารเกาหลี www.ktfce.com/

มหาวิทยาลัย แดกู Deagu University www.daegu.ac.kr

มหาวิทยาลัย โซกัง Sogang University www.sogang.ac.kr

มหาวิทยาลัย อีวา EWHA University www.ewha.ac.kr

มหาวิทยาลัย ยอนเซ Yonsei University www.yonsei.ac.kr

มหาวิทยาลัย กึนฮี Kyung Hee University www.iie.ac.kr

 

Information about International Schools in Each Region

http://www.studyinkorea.go.kr/