การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

หนังสือ The Sojourn Guide for Foreigners

หนังสือ The Sojourn Guide for Foreigners (จำนวน 338 หน้า)

ฉบับภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ อธิบายรายระเอียดการพักอาศัยเงื่อนไขของวีซ่าแต่ละประเภทอย่างระเอียด

* ELIGIBLE INDIVIDUALS บุคคลที่มีสิทธิ์ยื่นขอได้รับวีซ่า

* MAXIMUM LENGTH OF STAY ระยะเวลาการพักอาศัยสูงสุด

* PARTICIPATION IN ACTIVITIES UNCERTIFIED FOR CURRENT SOJOURN STATUS การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและไม่มีกิจกรรมใดได้บ้างพร้อมทั้งเงื่อนไข

* Change or Addition of Workplace เปลี่ยนหรือการเพิ่มชั่วโมงหรือที่ทำงาน

* Endowment of Status สถานะการประกัน

* Change of Status การเปลี่ยแปลงสถานะ

* Extension of Stay เพิ่มระยะเวลาการพักอาศัย

* Re-entry Permit ขออนุญาต กลับเข้ามาอีกครั้ง

* Alien Registration คนต่างดด้าว ลงทะเบียน

 

2014. 08. 01.

Ministry of Justice

Korea Immigration Service

- [ดู PDF] หนังสือว่าด้วยเรื่องกฎหมายเข้าเมือง การพักอาศัยของคนต่างชาติ THE_SOJOURN_GUIDE_FOR_FOREIGNERS_(ENGLISH)

- คลิ๊กดาวโหลดที่นี่ (zip file)